Stanovy

Stanovy
neziskového občanského sdružení
CHANCE 4 CHILDREN

Čl. I
Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Chance 4 Children
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Hlavní 145, 251 66 Senohraby

Čl. II
Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III
Cíl činnosti sdružení

Výslovným zájmem sdružení je prospívat společnosti a zvýšovat kvalitu životní úrovně chudých a potřebných a těch, kteří potřebují povzbuzení a přispívat k mezikulturnímu porozumění. Jak vyplývá z názvu sdružení, jeho úsilí bude zaměřeno především ku prospěchu potřebných dětí a mládeže, zvláště pak těch, které žijí v zařízeních náhradní výchovy, na nemocné a společensky znevýhodněné děti. Chance 4 Children se snaží asistovat všem potřebným lidem bez ohledu na jejich rasu, náboženství, národnostní původ či společenské postavení. Rozsah působnosti zahrnuje především střední a východní Evropu, ale sdružení také usiluje o mezinárodní rozšíření svých programů.
Sdružení se také snaží posilovat a ochraňovat celistvost rodiny a rodinné hodnoty formou aktivní propagace, výuky a zdokonalování prospěšných, pozitivní hodnoty budujících učebních metod s cílem vychovat pozitivní děti a zároveň je chránit před negativními a ničivými vlivy.
Sdružení usiluje o zajištění doplňujících vzdělávacích programů pro děti, které postrádají obvyklou rodinnou výchovu.
Mottem sdružení je: Každé dítě si zaslouží šanci.

Sdružení bude usilovat o dosažení svých cílů tím, že:

 • bude potřeby lidí v okruhu svého zájmu, obzvláště však potřeby dětí a mládeže, dále pak diskriminovaných, chudých a zanedbaných lidí, společensky znevýhodněných lidí, jakož i fyzické potřeby samotného sdružení, dávat na vědomost solventním, prosperujícím tuzemským i zahraničním sektorům společnosti a bude je žádat o finance, podporu a sponzorství za účelem naplnění těchto potřeb,
 • bude rozdávat získané zboží, příspěvky a služby potřebným sektorům společnosti. To zahrnuje mj. potřebné ústavy, dětské domovy, domovy pro duševně a tělesně postižené, domovy důchodců, uprchlické tábory, stejně jako oběti přírodních katastrof v České republice i v zahraničí,
 • bude pro podporu programů sdružení získávat příspěvky formou fundraisingu a pomocí prodeje nebo marketingu výrobků na národní a mezinárodní úrovni,
 • bude vyvíjet vzdělávací, odborné, humanitární a zábavné programy pro všechny osoby v oblasti zájmu sdružení, zvláště pak pro znevýhodněné, nemocné a potřebné děti,
 • bude pomáhat mladým lidem opouštějícím zařízení náhradní výchovy s hladkým zařazením do společnosti jako takové formou zajišťování dodatečného vzdělání, pracovních příležitostí a zaměstnání,
 • bude aktivně propagovat kladné rodinné hodnoty a také kvalitní a osobnost rozvíjející výchovné metody,
 • bude pořádat semináře pro rodiče na téma, jak vybudovat duševně a duchovně zdravou rodinu,
 • bude vyrábět a rozšiřovat jednotlivcům, rodičům, dětem a institucím publikace a audiovizuální materiály podporující zdravý vývoj charakteru,
 • se vynasnaží navazovat spolupráci a být nápomocni podobně smýšlejícím právnickým či fyzickým osobám u nás i v zahraničí, které prosazují podobné hodnoty a koncepty jako sdružení Chance 4 Children tak, aby se zvýšilo povědomí o neutěšené situaci chudých, potřebných a společensky znevýhodněných lidí, zvláště pak dětí,
 • se bude aktivně účastnit konferencí a seminářů, na národní i mezinárodní úrovni, které se týkají témat v okruhu zájmů sdružení nebo které jsou blízké cílům sdružení za účelem vývoje a propagace efektivních postupů.

Čl. IV
Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Seznam členů vede rada sdružení.
 5. Zánik členství:
  1. vystoupením člena písemným oznámením
  2. úmrtím člena
  3. u právnické osoby jejím zrušením
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
  5. zánikem sdružení

Čl. V
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti sdružení
  2. volit do orgánů sdružení
  3. být volen od 18ti let do orgánů sdružení
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

Čl. VI
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada
 2. rada
 3. předseda

Čl. VII
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává rada podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení
  2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výsledky hospodaření za předchozí rok a výroční zprávu sdružení
  3. volí na dobu 1 roku členy rady
  4. rozhoduje o zrušení členství
  5. rozhoduje o zrušení sdružení
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. VIII
Rada

 1. Rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Rada má nejméně 3 členy.
 3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředsedové nejméně 4x ročně.
 5. Rada zejména:
  1. volí a odvolává předsedu a místopředsedu rady
  2. koordinuje činnost sdružení
  3. svolává valnou hromadu
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  5. rozhoduje o přijetí za člena sdružení
 6. Předseda a místopředsedové rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem samostatně.
 7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
 8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. IX
Předseda a místopředsedové

 1. Předseda a místopředseda jedná jménem sdružení a zastupují ho navenek samostatně.
 2. Předseda a místopředseda je volen z členů rady. Funkční období je 1 rok.
 3. Předseda a místopředseda je povinen dbát rozhodnutí rady, stanov a právního řádu České republiky.
 4. Předseda a místopředseda je odpovědný za řádné hospodaření a vedení účetních agend.
 5. Předseda a místopředseda může odstoupit písemným prohlášením adresovaným radě.

Čl. X
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  2. výnosy majetku
  3. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

Čl. XI
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká
  1. dobrovolným rozpuštěním a sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání,  vhodným výběrem organizace s podobnými cíli a jejich následným sloučením.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
 2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.