Etický kodex

Etický kodex fundraisera organizace Chance 4 Children z.s.(dále C4C)

I. Smysl kodexu

1. Odpovědnost vůči Chance 4 Children z.s. a jeho zájmům

Chance 4 Children je nezisková organizace založená podle práva České republiky, jejíž účelem vyvíjet činnost spočívající v pomoci zejména mládeži, dětem a seniorům, kteří žijí v ústavech, jsou nemocní, nebo společensky znevýhodnění.

Kodex, jako interní dokument, stojí vedle obecně platných pracovně‐právních předpisů pro každého ze zaměstnanců organizace i externích spolupracovníků a je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí filozofie C4C. Každý ze zaměstnanců a externích spolupracovníků C4C si je přitom vědom, že respektování etického rozměru práce, a tedy jeho vlastní dobré jméno, je důležité pro vnímání serióznosti C4C a případně̌ dalších značek, které organizace produkuje nebo plánuje produkovat.

2. Odpovědnost vůči dárci

Tak jako je každý člen týmu C4C odpovědný vůči závazkům organizace, musí v obdobné míře ctít odpovědnost vůči dárci. Tým C4C jako celek i jednotliví pracovníci, se zavazuje postupovat podle etických norem, poskytovat dárci pravdivé nezkreslené a úplné informace, jakož i nakládat s obdrženým darem v souladu s účelem darování dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, stanov C4C a práva ČR. Jak vyplývá z názvu C4C, zvláštní důraz je kladen na pomoc potřebným dětem a mládeži, které žijí v ústavech, jsou nemocné nebo společensky znevýhodněné. V posledních letech C4C rozšiřuje svoji činnost i na pomoc znevýhodněným seniorům. C4C pomá všem potřebným bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost nebo společenskou pozici. Fundraiser ve shodě s přístupem C4C chrání v souladu a v mezích právního řádu osobní údaje a soukromí dárce. 

II. Zásady fundraisera Chance 4 Children z.s.

 1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.

Fundraiser C4C poskytuje dárci jen pravdivé informace v přesně formulované podobě tak, aby byly snadno pochopitelné. Vyžaduje-li jeho činnost sepsání smluvního dokumentu s dárcem, sděluje všechny podmínky smluvního vztahu jasně a čitelně. Pokud fundraiser vykonává veřejnou sbírku formou prodeje upomínkových předmětů je povinen pravdivě informovat dárce o ceně prodávaného předmětu, výši příspěvku a účelu, který C4C podporuje.

2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.

Fundraiser C4C nesmí dárce obtěžovat, nebo konat, či se chovat způsobem, který by se mohl považovat za násilný, výhružný, nenávistivý a nebo urážlivý. Zvládá stresové situace, má své emoce pod kontrolou, respektuje odmítnutí, jedná a chová se efektivně. Je povinen jednat s dárcem zdvořile, vstřícně a nečinit na něho nátlak. Fundraiser je povinen přispívat k vytváření atmosféry vzájemné úcty a důvěry, bez které není možné činnost fundraisera C4C realizovat.

3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.

Fundraiser nezneužívá svého vlivu, postavení a důvěry dárců, k osobnímu prospěchu na úkor druhých. Při oslovení dárce postupuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Neoslovuje takové dárce, u kterých je předem jasné, že nemohou dostát svých závazků.)

4. Fundraiser přijme pouze takový dar, který je v souladu s druhem jím vykonávané činnosti a jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním a etickými pravidly organizace.

– Fundraiser je zejména oprávněn přijímat jen takové dary, k jejichž přijetí byl C4C pověřen, například nepřijme finanční hotovost, jestliže byl pověřen přímým rozhovorem s dárcem za účelem bezhotovostního darování (trvalým příkazem apod.), nebo při prodeji předmětů v rámci veřejné sbírky nepřijme jiné protiplnění, než finanční hotovost apod.

 5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil C4C, jeho dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.

a)  Fundraiser chrání duševní vlastnictví C4C– respektuje, že významné a neveřejné ideje, strategie a jiné obchodní informace, které vznikly v C4C, nebo agentuře, jež fundraising pro C4C zprostředkovává, jsou jejím majetkem a užívají zákonnou ochranu.

b)  Fundraiser nezneužije důvěrných interních informací– všechny informace, týkající se vztahů mezi C4C, agenturou pověřenou C4C vykonáváním veřejné sbírky a fundraiserem se považují za důvěrné. Fundraiser nepoužije nezákonným způsobem takové informace za účelem nabytí finančních výhod.

c)  Fundraiser se vyhýbá konfliktu zájmů– fundraiser nespolupracuje s jinými neziskovými organizacemi. Výjimku může povolit výhradně vedení C4C.

d)  Fundraiser neužívá návykové látky– užívání drog nebo návykových látek v pracovní době může vést k podstatnému poškození dobrého jména C4C, či k výrazné finanční škodě. Fundraiser nesmí pracovat pod vlivem omamných, psychotropních a jiných návykových látek či alkoholu.

6. Fundraiser C4C dodržuje zákony České republiky, nebo zákony zemí, v nichž v rámci své práce působí.

7. Fundraiser chrání jemu svěřený majetek a pracovní materiály C4C.

a)  Pokud fundraiser ke své činnosti využívá majetek a pracovní materiály C4C  (brožury, letáky, smluvní formuláře, ID karta, Plná moc C4C, upomínkové předměty k prodeji schválené radou C4C, pokladnička), dbá o svěřený majetek a pracovní materiály starostlivě s řádnou péčí a tak, aby zabránil jejich zcizení, zneužití či ztrátě.

b)  Stejnou měrou chrání a zodpovídá za finanční prostředky shromážděné veřejnou sbírkou konanou formou prodeje upomínkových předmětů. Fundraiser není oprávněn se shromážděnými finančními prostředky (darem) volně manipulovat, otevřít kasičku/pokladničku smí pouze osoba speciálně k tomuto úkonu zplnomocněná C4C, popřípadě agenturou, jež fundraising pro C4C zprostředkovává. Úmyslné, nebo nedbalostní porušení, či náznak znehodnocení ochranných prvků (plomba, zámek či pokladnička) je považováno za hrubé porušení povinností fundraisera. Fundraiser je povinen shromážděné prostředky předávat agentuře, pověřené C4C k vykonávání a realizaci veřejné sbírky, na denní bázi.

8. Fundraiser dodržuje pravidla prodeje a další související předpisy agentury, jež fundraising pro C4C vykonává.

a)  Kodex oblékání fundraisera C4C– fundraiser dbá na svou image a zevnějšek, je si vědom, že jedním z pilířů důvěry a spokojenosti, a tedy i úspěchu fundraisera C4C, je profesionální přístup, jehož součástí jsou i standardy oblékání. Tým C4C klade velký důraz na upravený vzhled zaměstnanců a externích pracovníků, který odpovídá obecným normám na vkusné a elegantní pracovní oblečení. Pro schůzky s třetími stranami, nebo vyžaduje-li to daná situace, je žádoucí formálnější oblečení.

b)  Identifikační znaky fundraisera C4C

  • ID karta s hologramem C4C
  • Jmenovitá “Plná moc C4C” k vykonávání činnosti fundaisera (veřejná sbírka formou prodeje upomínkových předmětů, sepisování trvalých příkazů na vrub účtu C4C) s hologramem
  • Vyžaduje-li to druh akce oblečení C4C 

    c)  Fundraiser využívá pracovní dobu efektivně – Dlouhodobý úspěch týmu C4C spočívá zejména ve vysoké efektivitě práce. Tým C4C pro své zaměstnance a externí partnery vytváří takové podmínky, aby mohli v pracovní době řádnou péčí vykonávat svou práci. Pracovní dobu musí zaměstnanci a externí spolupracovníci dodržovat a využívat efektivně; je možné vykonávat pouze činnosti, které jsou pro C4C přínosem. Tyto činnosti jsou stanoveny pracovněprávními a vnitřními předpisy.

9. Fundraiser sděluje místo výkonu své práce předem– Fundraiser je před výkonem své činnosti na veřejném prostranství povinen, je-li to potřebné nebo vhodné, oznámit místo výkonu své práce příslušnému úřadu a vždy C4C.

10. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.

Poděkování je projevem nejen slušného vychování fundrisera, ale i projevem úcty k dárci a jeho zájmu podporovat aktivity C4C.

11. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.

12. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

III. Váha kodexu 

Etické zásady C4C a zásady pro řešení podvodného jednání

V neustále proměnlivém prostředí nebo v důsledku vnitřního a vnějšího tlaku může docházet k chybám nebo k porušení pravidel a předpisů, ať už záměrně nebo z nedbalosti. V souladu se svými etickými zásadami a zásadami pro řešení podvodného jednání C4C uplatňuje vůči podvodům nulovou toleranci

Etický kodex C4C platí pro všechny zaměstnance C4C i externí spolupracovníky, bez ohledu na formu jejich vztahu k C4C a je významným kritériem pro hodnocení jejich profesního působení. Každý jednotlivec si je vědom, že porušením kodexu poškodí dobré jméno organizace, značku Chance 4 Children a případně další činnost C4C a vystavuje se tak postihu včetně případné žádosti o náhradu způsobené škody. Sankce, pokuty a postihy vzniklé nedodržováním etických zásad a práva ČR nese fundraiser C4C na vlastní a osobní odpovědnost.